Setti+

Eula

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SETTI

 

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej umowy licencyjnej oprogramowania setti przed rozpoczęciem korzystania I zapoznanie się z prawami I obowiązkami użytkownika. Niniejsza umowa licencyjna jest zawierana pomiędzy użytkownikiem, a dostawcą. Korzystanie z oprogramowania przez użytkownika jest uzależnione od zaakceptowania warunków niniejszej umowy. Korzystając z oprogramowania jako użytkownik, niniejszym wyrażasz zgodę na związanie się warunkami niniejszej umowy. Oprogramowanie służy do zarządzania systemem urządzeń inteligentnego domu oferowanych przez dostawcę oraz jego autoryzowanych dystrybutorów. W celu korzystania z funkcjonalności oprogramowania, użytkownik powinien posiadać co najmniej jedno urządzenie z oferty dostawcy.

 

 

§1 DEFINICJE

 1. Oprogramowanie - oprogramowanie Setti służące do zarządzania oraz organizacji Urządzeń Dostawcy w  ramach Systemu Inteligentnego Domu. Oprogramowanie składa się z szeregu modułów lub funkcji oraz plików pomocniczych. Pliki pomocnicze obejmują całość lub część kodów źródłowych Oprogramowania, kodów obiektowych oraz zawartych w nich obrazów, fotografii, ikon, animacji, audio, wideo, muzyki i słów. Oprogramowanie obejmuje również wszelkie stosowne informacje w formie papierowej lub elektronicznej oraz dokumentację techniczną opisującą funkcje, właściwości, zawartość, jakość, testy, instrukcje obsługi, regulaminy, umowy użytkownika itp.
 2. Użytkownik - oznacza osobę fizyczną lub prawną, która uzyskała prawo do korzystania z Oprogramowania na podstawie Umowy.
 3. Dostawca - ART – DOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (adres: ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź), wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000354059, NIP: 8790175398, REGON: 870519406, o kapitale zakładowym w wysokości 222.000,00 zł.
 4. Urządzenie / Urządzenia - urządzenia nabyte przez Użytkownika od Dostawcy lub jego autoryzowanego dystrybutora spośród listy urządzeń dostępnych w ramach Systemu Inteligentnego Domu. Aktualna lista Urządzeń znajduje się pod adresem: https://setti.pl/produkty
 5. System Inteligentnego Domu - sieć połączonych ze sobą Urządzeń z oferty Dostawcy, które za pomocą Oprogramowania pozwalają Użytkownikowi zdalnie kontrolować, monitorować i odczytywać różne funkcje i parametry w domu np. natężenie oświetlenia, stopień nawilżenie powietrza, czy poziom gazu w powietrzu.
 6. Umowa - niniejsza Umowa licencyjna Użytkownika Końcowego Oprogramowania.
 7. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub osoba fizyczna zawierająca umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

 

§2 WSTĘP

 1. Uwagi ogólne. Umowa jest zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą. Prosimy o uważne przeczytanie Umowy przed rozpoczęciem korzystania z Oprogramowania. Korzystając z Oprogramowania, akceptujesz warunki niniejszej Umowy. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszej Umowy, nie instaluj ani nie używaj Oprogramowania. 
 2. Oprogramowanie. Oprogramowanie służy do zarządzania Urządzeniami Systemu Inteligentnego Domu oferowanych przez Dostawcę oraz jego autoryzowanych dystrybutorów. W celu korzystania z funkcjonalności Oprogramowania, użytkownik powinien posiadać co najmniej jedno Urządzenie z oferty Dostawcy.
 3. Konsumenci. W przypadku w którym Użytkownik uzyskał Oprogramowanie jako Konsument, żadne postanowienie niniejszej Umowy nie ogranicza jego ustawowych praw chroniących interes Konsumentów.
 4. Zgoda na wykorzystanie danych. Dane osobowe wprowadzone przez Użytkownika do Oprogramowania w trakcie korzystania mogą być przetwarzane w celu zapewnienia funkcjonalności Oprogramowania, takich jak aktualizacje Oprogramowania, wsparcie techniczne, czy resetowanie hasła. Każdorazowo Dostawca działa zgodnie z zasadami przetwarzania danych przewidzianymi przez prawo oraz stosując odpowiednie środki techniczne, w celu zapewnienia, że dane osobowe Użytkownika są bezpiecznie wykorzystywane i przechowywane, a prawa Użytkownika należycie chronione. W każdym przypadku Dostawca przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych wskazanych w Polityce prywatności. W celu zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Polityki prywatności przed rozpoczęciem korzystania z Oprogramowania.

 

§3 LICENCJA

 1. Na mocy niniejszej umowy Dostawca udziela Użytkownikowi nieprzenoszalnej, niewyłącznej, niezbywalnej licencji na instalację i korzystanie z Oprogramowania  w celach osobistych (niekomercyjnych), bez ograniczeń terytorialnych, bez prawa do udzielenia sublicencji, w zakresie używania Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem, przez co rozumie się wprowadzanie Oprogramowania do pamięci sprzętu komputerowego lub mobilnego będącego własnością Użytkownika, instalowanie i uruchamianie Oprogramowania i korzystanie z oferowanych przez niego funkcji, w szczególności zarządzanie, sterowanie oraz wyświetlanie stanu Urządzeń w ramach Systemu Inteligentnego Domu, monitorowanie parametrów, dodawanie nowych Urządzeń oraz tworzenie nowych scen i scenariuszy w ramach Systemu Inteligentnego Domu. 
 2. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać Oprogramowania w celach komercyjnych bez pisemnej, wcześniejszej zgody Dostawcy.
 3. O ile w niniejszej Umowie nie określono inaczej, kopiowanie Oprogramowania, jego fragmentów, materiałów lub towarzyszącej dokumentacji do jakichkolwiek innych celów niż wskazane w niniejszej Umowie oraz w jakikolwiek inny sposób niż wskazany w Umowie lub dopuszczony prawem jest zabronione.
 4. Wszelkie prawa do użytkowania Oprogramowania są udzielane Użytkownikowi jedynie na zasadzie niewyłącznej licencji. W celu uniknięcia wątpliwości Użytkownik nie otrzymuje żadnych udziałów ani praw własności do Oprogramowania. Wszelkie prawa własności intelektualnej związane z Oprogramowaniem i jego częściami, w tym między innymi patenty, prawa autorskie, znaki towarowe, wzory przemysłowe, tajemnice handlowe i tajemnice techniczne, pozostają własnością ich odpowiednich właścicieli. Ponadto w przypadku wszelkich innych treści, które nie są zawarte w Oprogramowaniu, ale do których można uzyskać dostęp za pomocą Oprogramowania, ich tytuł oraz prawa własności intelektualnej pozostają własnością ich odpowiednich właścicieli i mogą być chronione odpowiednimi przepisami prawa autorskiego lub innymi prawami i traktatami dotyczącymi własności intelektualnej. Zakres praw udzielonych Użytkownikowi na podstawie niniejszej Umowy determinowany jest zakresem praw, które Dostawca sam uzyskał z tytułu udzielonej mu licencji przez twórcę Oprogramowania.
 5. Wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące wszelkich ulepszeń, modyfikacji lub dostosowań Oprogramowania, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z używania Oprogramowania, przysługują Dostawcy lub ich odpowiednim właścicielom.

 

§4 DOZWOLONE UŻYWANIE I OGRANICZENIA

 1. Za wyjątkiem przypadków dozwolonych niniejszą Umową lub przez powszechnie obowiązujące prawo, Użytkownik zobowiązuje się (i) nie przekazywać, nie udzielać sublicencji ani w inny sposób nie udostępniać odpłatnie lub nieodpłatnie Oprogramowania osobom trzecim; (ii) nie kopiować lub nie modyfikować Oprogramowania w całości lub w części; (iii) nie sprzedawać, nie odsprzedawać, nie dzierżawić, nie pożyczać lub nie wynajmować Oprogramowania, lub w inny sposób nie zapewniać funkcjonalności Oprogramowania osobom trzecim; (iv) nie dezasemblować, nie dekompilować lub nie poddawać inżynierii wstecznej Oprogramowania, lub nie kopiować jakiejkolwiek zawartości stanowiącej część Oprogramowania, dla celów innych niż wskazane w Umowie; (v) nie uzyskiwać dostępu do Oprogramowania w celu tworzenia konkurencyjnego lub podobnego produktu lub usługi; (vi) nie modyfikować, nie tłumaczyć ani tworzyć dzieł pochodnych w oparciu o Oprogramowanie; (vii) nie korzystać z Oprogramowania w sposób, który nie jest zgodny z postanowieni niniejszej Umowy lub jakimikolwiek instrukcjami obsługi lub dokumentacjami dot. Oprogramowania lub Urządzeń, udostępnionymi w dowolnej formie Użytkownikowi lub dołączonymi do Urządzeń; (vii) nie naruszać praw własności intelektualnej Dostawcy oraz właścicieli i twórców Oprogramowania.
 2. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Oprogramowania zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z lokalnymi przepisami kraju lub regionu, w którym mieszka lub w którym pobiera, instaluje lub korzysta z Oprogramowania.

 

§5 DOSTĘP  I WYMAGANIA SPRZĘTOWE.

 1. Użytkownik może pobrać Oprogramowanie bezpłatnie ze sklepu Google Play lub AppStore. Oprogramowanie mogą pobrać wszyscy użytkownicy urządzeń mobilnych w wersji co najmniej Android 5.0 lub nowszej oraz IOS w wersji 9.0 lub nowszej, z tym zastrzeżeniem, że tylko Użytkownik posiadający co najmniej jedno Urządzenie może korzystać z funkcjonalności Oprogramowania. Każdy użytkownik sklepu Google Play oraz AppStore jest również związany określonymi w nim warunkami (regulaminami). W przypadku dodatkowych pytań dotyczących sklepów Google Play lub AppStore, Użytkownik powinien kontaktować  się bezpośrednio z działem wsparcia tychże sklepów. Dostawca zaznacza, że nie jest technicznie wykonalne wyprodukowanie programu komputerowego, który bezbłędnie pracować będzie z każdą aplikacją, systemem operacyjnym oraz na każdej możliwej konfiguracji sprzętowo-programowej. Korzystanie z Oprogramowania na niektórym sprzęcie komputerowym lub mobilnym wymagać może modyfikacji, aktualizacji, instalacji dodatkowego oprogramowania lub konsultacji ze wsparciem technicznym.

 

§6 AKTUALIZACJE.

 1. Dostawca może od czasu do czasu udostępniać za pośrednictwem stosownych sklepów aktualizacje Oprogramowania. Wymagania dotyczące systemów operacyjnych Android i iOS (i wszelkich innych systemów, dla których Dostawca zdecyduje się rozszerzyć dostępność Oprogramowania), jak również lista Urządzeń w ramach Systemu Inteligentnego Domu mogą ulec zmianie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że niezwłoczne instalowanie udostępnionych aktualizacji może być niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Oprogramowania.

 

§7 WSPARCIE TECHNICZNE.

 1. W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów powstałych podczas instalacji i użytkowania Oprogramowania, Dostawca prosi o kontakt na adres email: social@setti.pl.

 

§8 GWARANCJE

 1. Dostawca dokłada rozsądnych starań, by dostarczać Oprogramowanie wraz z dokładnymi danymi oraz zapewnić jego możliwie bezawaryjne funkcjonowanie. Niemniej jednak Użytkownik akceptuje fakt, że Oprogramowanie może zawierać pewną liczbę błędów, usterek, pominięć lub nieprawidłowości. Dlatego też Dostawca nie zachęca do polegania wyłącznie na danych i funkcjach zawartych w Oprogramowaniu.
 2. Żadne z postanowień §8 nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Użytkownika, których w świetle powszechnie obowiązującego prawa Dostawca nie może wyłączyć ani ograniczyć.
 3. Z zastrzeżeniem §8.2 powyżej, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, Dostawca udostępnia do korzystania Oprogramowanie w stanie „w jakim jest”, nie udzielając jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych i dorozumianych, czy też rękojmi, włączając w to między innymi wszelkie domniemane gwarancje zadowalającej jakości, zbywalności, bezawaryjnego działania, przydatności do określonego celu lub nienaruszania praw podmiotów trzecich (w szczególności praw własności intelektualnej).  Właściciel nie gwarantuje, że Oprogramowanie będzie dostępne nieprzerwanie, bezpieczne i wolne od błędów, a wszelkie usterki i błędy w Oprogramowaniu będą skorygowane.

 

§9 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, w szczególności przepisy prawa chroniące interes Użytkowników będących Konsumentami, oraz z wyjątkiem przypadku zgonu lub uszkodzenia ciała, w żadnym przypadku Dostawca, ani jego pracownicy, współpracownicy i członkowie organów, nie będą ponosić odpowiedzialności za żadne pośrednie, szczególne, przypadkowe, domniemane, przykładowe ani wynikowe szkody, włączając w to między innymi utracone korzyści, utratę zysków, danych, możliwości użytkowania, renomy lub innych dóbr niematerialnych, wynikające z dostępu lub braku dostępu oraz korzystania lub niemożności korzystania z Oprogramowania, działań lub treści innych użytkowników lub podmiotów zewnętrznych, bądź  nieuprawnionego dostępu, wykorzystania lub zmian wprowadzonych do treści, niezależnie od tego, czy Dostawca został powiadomiony o możliwości zaistnienia takich szkód.
 2. Niezależnie od powyższego, w żadnym przypadku odpowiedzialność łączna Dostawcy wobec Użytkownika niebędącego Konsumentem, odnosząca się do wszystkich roszczeń wynikających z lub dotyczących niniejszej Umowy, nie może przekroczyć sumy opłat, o ile takie wystąpiły, które Użytkownik uiścił lub był zobowiązany do uiszczenia na rzecz Dostawcy w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających datę wystąpienia zdarzenia powodującego szkodę. Ograniczenie odpowiedzialności za szkody, o którym mowa w poprzednim zdaniu ma zastosowanie bez względu na podstawę odpowiedzialności (niedotrzymanie warunków, umowa, delikt, ustawa i inne),  niezależnie od sposobu niewykonania zobowiązania, a także w odniesieniu do wszelkich zdarzeń związanych z Umową.
 3. Użytkownik akceptuje ryzyko wynikające z dostępu urządzeń Użytkownika do Internetu, w tym między innymi ryzyko cyberataków, ataków hakerskich, wirusów i szkodliwego kodu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ochronę własnej sieci i danych poprzez podjęcie niezbędnych działań, w tym w zakresie stosowania powszechnie rekomendowanych procedur bezpieczeństwa w sieci, wyboru silnych haseł, ochrony przed nieuprawnionym dostępem i okresowej zmiany haseł, aktualizacji oprogramowania sprzętowego oraz stosowania konfiguracji sprzętowej rekomendowanej przez producentów i zgodnie z ich zaleceniami. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych lub programów, o ile szkoda wynika z faktu, że Użytkownik nie wykonał regularnych kopii zapasowych danych i tym samym nie zapewnił, że utracone dane lub programy mogą zostać przywrócone przy rozsądnym wysiłku. Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek dysfunkcje, wycieki informacji lub inne problemy związane z Oprogramowaniem powstałe z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.
 4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Dostawcy, jego podmiotom powiązanym, personelowi, współpracownikom, członkom organów, podwykonawcom, a także właścicielom i twórcom Oprogramowania, oraz innym użytkownikom Oprogramowania w wyniku naruszenia niniejszej Umowy przez Użytkownika.
 5. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, Użytkownik niniejszym zobowiązuje się chronić i zwolnić Dostawcę, podmioty powiązane,  jego personel, współpracowników, członków organów, podwykonawców, a także właścicieli i twórców Oprogramowania, oraz innych użytkowników Oprogramowania od wszelkich rzeczywistych i zagrażających pozwów, odpowiedzialności, szkód oraz wszelkich wydatków (w tym kosztów obsługi prawnej), wynikłych bezpośrednio lub pośrednio z winy Użytkownika i/lub powiązanych z naruszeniem dowolnego postanowienia niniejszej Umowy lub używaniem, w tym niewłaściwym, Urządzeń lub Oprogramowania przez Użytkownika. Dostawca zastrzega sobie prawo do przejęcia na własny koszt wyłącznej odpowiedzialności za obronę roszczeń, które Użytkownik zobowiązał się zrekompensować Dostawcy.
 6. Postanowienia niniejszego §9 pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

 

§10 CZAS TRWANIA UMOWY

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 2. Użytkownik może wypowiedzieć niniejszą Umowę w dowolnym momencie i bez podania przyczyny, poprzez zaprzestanie korzystania z Oprogramowania oraz spełnienie pozostałych obowiązków wskazanych w §10.5 poniżej. 
 3. Dostawca może wypowiedzieć Umowę bez podania przyczyny za 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 4. W przypadku stwierdzenia przez Dostawcę naruszenia warunków Umowy przez Użytkownika, Dostawca może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym, uniemożliwić dostęp lub korzystanie z całości lub części Oprogramowania, oraz podjąć inne działania konieczne, aby zapobiec niedozwolonym korzystaniu Oprogramowania lub powstaniu szkody po stronie Dostawcy.
 5. Niezwłocznie po zakończeniu obowiązywania niniejszej Umowy, Użytkownik jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z Oprogramowania, usunięcia Oprogramowania z wszelkich nośników i urządzeń Użytkownika,  na które Oprogramowanie zostało skopiowane lub zainstalowane.

 

§11 ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWIERANEJ NA ODLEGŁOŚĆ.

 1. W przypadku, w którym Użytkownik jest Konsumentem, ma ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy. W przypadku chęci skorzystania z prawa do odstąpienia, Użytkownik powinien skontaktować się z Dostawcą za pośrednictwem wiadomości email na adres: social@setti.pl.
 2. SIŁA WYŻSZA. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w wykonaniu lub niewykonanie postanowień Umowy z przyczyn leżących poza jej uzasadnioną kontrolą, w szczególności zjawiska atmosferyczne, wojny, działania władzy państwowej w tym akty prawne, przerwy w łączności lub w dostawie energii elektrycznej, awarie urządzeń lub oprogramowania osób trzecich, w szczególności sklepów Google Play i AppStore.

 

§12 PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA SĄDÓW.

 1. Z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów chroniących interes konsumentów, we wszelkich kwestiach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie znajduje prawo polskie, a wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Dostawcy.
 2. ZMIANA UMOWY. W uzasadnionych przypadkach, takich jak zmiany powszechnie obowiązującego prawa, zmiany wymagań czy standardów technicznych związanych Oprogramowaniem, konieczność dokonania zmian, aktualizacji lub integracji w Oprogramowaniu m.in. do celów bezpieczeństwa czy optymalizacji działania, Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Umowy , z tym zastrzeżeniem, że zmiany te nie doprowadzą do naruszenia praw nabytych przez Użytkowników przed datą wejścia w życie zmian Umowy. O wszelkich zmianach Umowy Dostawca poinformuje Użytkownika  za pośrednictwem strony internetowej https://setti.pl/eula oraz, w miarę możliwości, bezpośrednią wiadomością e-mail wysłaną na adres e-mail podany przez Użytkownika na etapie rejestracji konta, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, wskazując datę wejścia w życie zmian Umowy, umożliwiając tym samym Użytkownikowi zaprzestanie korzystania z Oprogramowania przed wejściem w życie zmian Umowy.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. W przypadku, gdy jakiekolwiek z postanowień Umowy okażą się nieważne lub niewykonalne, Strony ułożą swoje prawa i obowiązki umowne w taki sposób, aby doprowadzić do celu możliwie najbliższego celowi, jaki obejmowały te nieważne lub niewykonalne postanowienia. W szczególności w miejsce nieważnych lub niewykonalnych postanowień Umowy wejdą odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa.
 2. Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą w odniesieniu do uprawnienia do korzystania z Oprogramowania i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub jednoczesne porozumienia w tej kwestii. Niemożliwość lub opóźnienie w egzekwowaniu praw wynikających z Umowy nie powoduje zrzeczenia się tych praw.
 3. Użytkownik nie może przenieść praw i obowiązków z niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy. Dostawca może przenieść swoje prawa własności intelektualnej do Oprogramowania oraz wszelkie prawa i obowiązki wynikające z Umowy, w tym prawa do egzekwowania jej postanowień, na dowolny podmiot, bez uzyskiwania wcześniejszej zgody Sprzedającego, w szczególności na skutek fuzji, przejęcia, przekształcenia, przeniesienia części lub całości przedsiębiorstwa na rzecz innego podmiotu.
Pobierz Umowę użytkownika (EULA) aplikacji SETTI+